ALGEMENE VOORWAARDEN

Handelsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CURABELLO BV, gevestigd te 8570 ANZEGEM aan DORPSPLEIN 32.

Artikel 1
Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die enig product of enige dienst, in de ruimste zin des woord van Curabello BV afneemt, wordt hierna aangeduid als afnemer.

Artikel 2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Curabello BV en afnemer gesloten overeenkomsten, voor zover deze tot de normale bedrijfsvoering van Curabello BV gerekend kunnen worden.

Artikel 3
Alle offertes en/of aanbiedingen zijn geldig gedurende 2 weken na de datum van de offerte, doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Tussen Curabello BV en de afnemer komt een overeenkomst tot stand zodra Curabello BV de opdracht van de afnemer heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

Artikel 4
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering op het adres van afnemer. De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn.

Curabello BV levert slechts aan afnemers die een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde kapsalon, schoonheidssalon of groothandel/distributie drijven in schoonheidsproducten. Doorverkoop door afnemers aan derden, uitgezonderd van verkoop van daartoe uitdrukkelijk bedoelde en aangewezen artikelen in kapsalons en schoonheidssalons aan consumenten, is uitdrukkelijk niet toegestaan. Ook is het verboden de producten door te verkopen aan en/of te verkopen via online marktplaatsen zoals bijvoorbeeld Amazon, Bol.com en Ebay. Dit om de exclusiviteit van de producten te waarborgen.

Schending van deze verboden geeft Curabello BV het recht eenzijdig tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst tussen Curabello BV  en afnemer over te gaan. Voorts leidt schending van het betreffende verbod tot verbeurte door afnemer aan Curabello BV  van een onmiddellijk opeisbare boete, gelijk aan de hoogte van het bedrag waarvoor afnemer gedurende één jaar voorafgaande aan de schending van het verbod goederen en/of diensten van Curabello BV heeft afgenomen.

Artikel 5
Curabello BV behoudt zich alle rechten terzake van industriële en intellectuele eigendom van de door haar te leveren en/of geleverde zaken en/of diensten uitdrukkelijk voor. De verpakkingsmiddelen van Curabello BV daaronder eveneens begrepen flessen, flacons, aftap- en doseerapparaten, tubes en potten, zijn van Curabello BV handelsmerk voorzien. Dientengevolge mogen de betreffende verpakkingsmiddelen slechts Curabello BV.-produkten bevatten.

Artikel 6
Curabello BV verkoopt en levert aan afnemer in beginsel de eerste keer op voorruit betaling. Slechts in de door Curabello BV aan te wijzen gevallen verkoopt en levert zij aan afnemers middels facturatie.

  1. Betaling dient bij facturatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, – of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Curabello BV – of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar IBAN:BE85 7340 6317 5806 t.n.v. Curabello BV te Kortrijk. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer in verzuim: de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand.
  2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de afnemer of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van afnemer wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening.

Artikel 7
Wijzigingen in prijsbepalende factoren hebben geen invloed op de overeengekomen prijs. Indien deze wijzigingen zich voordoen binnen 4 weken na het afsluiten van de overeenkomst tussen Curabello BV en de afnemer. Indien zo’n wijziging zich na één maand na het sluiten van de overeenkomst voordoet, kan dat naar evenredigheid leiden tot een door afnemer te betalen gewijzigde prijs. Indien sprake is van een prijsverhoging die meer dan 10% bedraagt heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring. De ontbinding dient te geschieden onverwijld na kennisneming door afnemer van de prijsverhoging.

Artikel 8
Is de afnemer in gebreke met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen (in verzuim), dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoende buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is afnemer verschuldigd:
over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 50.000,- 5%
over het meerdere 3%

Indien Curabello BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9
De door Curabello BV geleverde zaken blijven het eigendom van Curabello BV totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Curabello BV gesloten koopovereenkomsten is nagekomen; de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf. – eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van deze overeenkomst(en). Afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen. Het is hem verboden de zaken krachtens zakelijk en/of persoonlijk recht aan derde af te staan. Ingeval afnemer in verzuim is, is Curabello BV zonder verdere ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Voor dat geval verplicht afnemer zich Curabello BV toegang te verschaffen tot de locatie waar de geleverde zaken zich bevinden. Curabello BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een vergoeding van alle kosten, schade en interesten te vorderen voor het geval zich een dergelijke situatie voordoet. Dit eigendomsvoorbehoud heeft niet tot gevolg, dat buiten het geval van verzuim het bestemmings- en handels gewone verbruik wordt aangetast.

Artikel 10
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient afnemer Curabello BV schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11
1. Tekortkomingen van Curabello BV in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komen.
2. Curabello BV. is gerechtigd zich onder meer in de volgende gevallen te beroepen op overmacht: – de omstandigheid dat Curabello BV een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; – stakingen; – storingen in het verkeer; – bedrijfsstoringen; – overheidsmaatregelen die Curabello BV verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
– een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
– bovenmatig ziekteverzuim;
– niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.
3. Indien de prestatie door overmacht aan de zijde van Curabello BV langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten bevoegd de overeenkomst op te schorten, zonder dat Curabello BV tot enige vergoeding van schade, door afnemer of derden geleden, gehouden zal zijn.
4. Curabello BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat Curabello BV haar verplichtingen had moeten nakomen.
5. Indien Curabello BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde respectievelijk leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12
Reclames, waaronder te verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde materialen en/of eind producten alsmede de uitvoering van verrichte diensten, kunnen door afnemer bij Curabello BV slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde of de verrichte dienst.

Artikel 13
Afnemer is verplicht de bestelde goederen ook daadwerkelijk af te nemen. Bij eenzijdige annulering van overeenkomst door afnemer is deze op het moment van de annulering een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen afnemer bij integrale uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij Curabello BV kan bewijzen dat de schade groter is, of afnemer kan bewijzen dat de schade kleiner is.

Artikel 14
Onverminderd de overige bepalingen in deze voorwaarden is Curabello BV bij niet of niet tijdige betaling van afnemer gerechtigd haar overige contractuele verplichtingen jegens afnemer op te schorten tot het tijdstip van betaling dan wel de overeenkomst met afnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks naar keuze van Curabello BV

Artikel 15
Curabello BV is jegens afnemer uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 1. Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde is Curabello BV slechts aansprakelijk voor zover zij hiertegen is verzekerd, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende, door afnemer te bewijzen gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.
2. Overigens is de aansprakelijkheid van Curabello BV beperkt tot de door afnemer geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van Curabello BV Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Curabello BV hiertegen is verzekerd, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende, door de afnemer te bewijzen gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering, indien en voor zover een rechtelijke instantie een beroep van Curabello BV op het bepaalde onder 1 en 2 niet honoreert, geldt dat Curabello BV niet aansprakelijk is voor een hoger bedrag dan 2 maal het factuurbedrag vermeld in de factuur die betrekking heeft op de levering uit hoofde van de litigieuze overeenkomst. De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel gelden niet indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Curabello BV of haar leidinggevende ondergeschikten. Afnemer vrijwaart Curabello BV tegen aanspraken van derden, voor zover de wet zulks toelaat en de daarmee verbonden kosten. Daartoe rekenen partijen ook de kosten van juridische bijstand.

Artikel 16
Ondanks het feit dat Curabello BV immer streeft naar optimale verhouding met afnemer kan zich tussen Curabello BV en afnemer een geschil voordoen. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijk rechter zal elk geschil tussen Curabello BV en afnemer in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in Kortrijk. Curabello BV blijft echter bevoegd afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Curabello BV en afnemer is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag/Convention of the international Sale of Goods 1980 (CISG).